Alkohol är en riskfaktor för flera olika skador och sjukdomar och är en av de främsta orsakerna till förtida död i Sverige och världen.

Alkoholberoendet i Sverige

Alkoholberoendet
i Sverige

Omkring 4 procent (ca 300 000 individer) av Sveriges vuxna befolkning beräknas ha ett alkoholberoende enligt undersökningen Vanor och konsekvenser 2017 utförd av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Av dessa har 50 000 ett beroende med mycket stora problem medan det stora flertalet – 250 000 – har ett mindre uttalat beroende, mer eller mindre i det tysta, bakom hemmets stängda dörrar.

Andelen personer 16–84 år som uppgav riskkonsumtion av alkohol var 16 procent 2020, vilket innebär en oförändrad nivå sedan föregående mätning 2018. Indikatorn riskkonsumtion av alkohol följer på befolkningsnivå andelen personer vars självskattade konsumtion av alkohol indikerar en förhöjd risk för alkoholrelaterade fysiska, psykiska, sociala konsekvenser.

Andelen var högre bland män än bland kvinnor, 20 respektive 12 procent.
Drygt var tionde kvinna i Sverige (12 procent) har en alkoholkonsumtion som definieras som riskbruk.
Andelen högkonsumenter har ökat kraftigt sedan 1995 och i dag räknar forskarna med att cirka en miljon svenskar har en så hög konsumtion av alkohol att de riskerar medicinska eller sociala problem.
Det vanligare att ha ett beroende i gruppen män med låg utbildningsnivå jämfört med män med hög utbildningsnivå.

I en studie på alkoholbruk och mental hälsa hos kvinnor visar det sig att kvinnor med hög utbildning och god ekonomi drack mest. En av tio drack så pass mycket att hon riskerade sin hälsa.

 

Referenser, 1

Referenser, 1
Folkhälsomyndigheten Alkoholkonsumtion i befolkningen https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/bruk/alkoholkonsumtion-i-befolkningen/
Folkhälsomyndigheten Riskkonsumtion https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/levnadsvanor/alkohol-riskkonsumtion/
CAN Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004–2019 https://www.can.se/publikationer/sjalvrapporterade-alkoholvanor-i-sverige-2004-2019/
CAN Svensk alkoholkultur – stabil eller föränderlig? https://www.can.se/publikationer/svensk-alkoholkultur-stabil-eller-foranderlig/

Alkohol och hälsan

Alkohol och hälsan

Alkohol är en av de främsta orsakerna till förtida död i Sverige och världen.
 
Efter rökning är alkohol med stor sannolikhet den största riskfaktorn för cancer i höginkomstländer. Varje år drabbas hela 3 800 personer runt om i Sverige av alkoholrelaterad cancer, och av dem avlider cirka 600 personer. 
 
Alkohol är en av de riskfaktorer som bidrar mest till sjukdomsbördan i Sverige. 
 
Alkohol leder till både avsiktliga och oavsiktliga skador. Enligt beräkningar från Global Burden of Disease förklaras den skaderelaterade sjukdomsbördan som orsakas av alkohol främst av våldshandlingar och suicid, oavsiktliga skador och transportolyckor.
 
Under 2019 avled 1 938 invånare 15 år och äldre i diagnoser som i samtliga fall orsakas av alkohol och ingår i Socialstyrelsens alkoholindex. Det motsvarar 23 dödsfall per 100 000 invånare. Dödligheten var tre gånger högre bland män än bland kvinnor. 
 
Alkoholrelaterade sjukdomar 
Överdriven alkoholanvändning kan leda till utveckling av kroniska sjukdomar och andra allvarliga problem som:
 
– Högt blodtryck, hjärtsjukdom, stroke, leversjukdom och matsmältningsproblem.
– Cancer i bröst, mun, hals, matstrupe, lever och tjocktarm.
– Försvagning av immunsystemet, vilket ökar chanserna att bli sjuk.
– Inlärnings- och minnesproblem, inklusive demens och dålig skolprestanda.
– Psykiska problem, inklusive depression och ångest.
– Sociala problem, inklusive förlorad produktivitet, familjeproblem och arbetslöshet.
– Störningar av alkoholanvändning eller alkoholberoende.
 
Genom att inte dricka för mycket kan du minska risken för dessa kort- och långsiktiga hälsorisker.
 

Referenser, 2

Referenser, 2
Esser MB, Hedden SL, Kanny D, Brewer RD, Gfroerer JC, Naimi TS. Prevalence of Alcohol Dependence Among US Adult Drinkers, 2009–2011. Prev Chronic Dis 2014;11:140329.
World Health Organization. Global status report on alcohol and health—2018external icon. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2018.
Rehm J, Baliunas D, Borges GL, Graham K, Irving H, Kehoe T, et al. The relation between different dimensions of alcohol consumption and burden of disease: an overviewexternal icon. Addiction. 2010;105(5):817-43.
International Agency for Research on Cancer. Personal Habits and Indoor Combustions: A Review of Human Carcinogens, Volume 100E 2012. Available from: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol100E/index.phpexternal icon.
Miller JW, Naimi TS, Brewer RD, Jones SE. Binge drinking and associated health risk behaviors among high school studentsexternal icon. Pediatrics. 2007;119(1):76-85.
Castaneda R, Sussman N, Westreich L, Levy R, O’Malley M. A review of the effects of moderate alcohol intake on the treatment of anxiety and mood disordersexternal icon. J Clin Psychiatry 1996;57(5):207–212.
Booth BM, Feng W. The impact of drinking and drinking consequences on short-term employment outcomes in at-risk drinkers in six southern statesexternal icon. J Behavioral Health Services and Research 2002;29(2):157–166.
Leonard KE, Rothbard JC. Alcohol and the marriage effectexternal icon. J Stud Alcohol Suppl 1999;13:139–146.
IQ Alkohol och sjukdomar https://www.iq.se/fakta-om-alkohol/alkohol-och-sjukdomar/
Folkhälsomyndigheten Dödlighet enligt alkoholindex https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/halsa/dodlighet-enligt-alkoholindex/

Alkoholmissbruk och relationer

Alkoholmissbruk
och relationer

    • Drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn.
    • 15 procent av alla barn i Sverige, alltså 320 000, har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem
    • 10 procent, 215 000, av alla barn i Sverige uppger att de påverkats mycket negativt av att växa upp i en familj där en förälder har alkoholproblem
    • Att ha en förälder eller vårdnadshavare med problematisk alkoholkonsumtion kan få negativa konsekvenser för barns hälsa, utveckling och vardag på både kort och lång sikt.
    • En skattning är att det föds mellan 100 och 200 barn årligen med FAS och mellan 400 och 1 000 barn med lägre grader av alkoholrelaterade skador (FASD) i Sverige.

 

Referenser, 3

Referenser, 3
IQ Passivt drickande – Andrahandsskador https://www.iq.se/fakta-om-alkohol/passivt-drickande-andrahandsskador/
Stödlinjerna årsrapport Alkohol droger skam skuld och stigma https://droghjalpen.se/sites/default/files/Stodlinjerna_arsrapport-2019.pdf
https://www.alcohol.org/faq/problems-associated-with-alcoholism/

Alkoholmissbruk och barn

Alkoholmissbruk
och barn

– Drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn.
15 procent av alla barn i Sverige, alltså 320 000, har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem
10 procent, 215 000, av alla barn i Sverige uppger att de påverkats mycket negativt av att växa upp i en familj där en förälder har alkoholproblem
– Att ha en förälder eller vårdnadshavare med problematisk alkoholkonsumtion kan få negativa konsekvenser för barns hälsa, utveckling och vardag på både kort och lång sikt.
– En skattning är att det föds mellan 100 och 200 barn årligen med FAS och mellan 400 och 1 000 barn med lägre grader av alkoholrelaterade skador (FASD) i Sverige.

 

Referenser, 4

Referenser, 4
https://www.can.se/app/uploads/2020/01/can-rapport-185-hur-manga-barn-vaxer-upp-med-foraldrar-som-har-alkoholproblem-sammanfattning.pdf
https://www.iq.se/fakta-om-alkohol/passivt-drickande-andrahandsskador/
Länsstyrelsen Alkohol och våld https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c0d88f/1546953502685/Alkohol%20och%20v%C3%A5ld.pdf

Alkohol och våld

– Vid misshandel bedöms gärningspersonen påverkad av alkohol eller annan drog i 62 % av fallen i genomsnitt under åren 2005 till 2013.
– När det gäller mord uppskattas 45 % av förövarna och 39 % av offren ha varit berusade vid mordtillfället.
– För våldtäkter mot barn som rapporterats till polisen där förövaren varit mer än fem år äldre än barnet uppger offren att alkohol varit inblandat i nästan hälften av fallen.
– I fall av våld i nära relationer som anmälts till polisen uppskattar offren att förövaren varit berusad i 49 % av fallen och att offren själva var berusade i 16 % av fallen.

Referenser, 5

Referenser, 5
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2c30d6f167c5e8e7c0d88f/1546953502685/Alkohol%20och%20v%C3%A5ld.pdf

Alkohol i trafiken

– Alkohol var inblandat i var sjätte dödsfall i vägtrafiken och totalt omkom 53 personer i en alkoholrelaterad olycka 2018 enligt Trafikverkets djupstudier.
– I genomsnitt kör 15 000 personer rattfulla i trafiken varje dag och av de olyckor med dödlig utgång som inträffar beräknas alkohol ligga bakom 30 procent. 
 

Referenser, 6

Referenser, 6
– https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/utveckling-inom-andts-anvandning-och-ohalsa/skadeverkningar/alkoholens-skadeverkningar/

Första steget till nykterheten

Träffa andra, dela med dig och umgås på Cairy.
Skip to toolbar